Jesteś tutaj

Krótka informacja o SOCP

Stowarzyszenie jest organizacją działającą na zasadach niekomercyjnych, utworzoną z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie w 1994 r. Jest organizacją pozarządową, która jako partner dla władz samorządowych Ostrzeszowa wspiera zadania rozwoju gospodarczego i pomocy społecznej dla mieszkańców naszego miasta i regionu. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Kaliszu w 1994 r., oraz Krajowym Rejestrze Sądowym w Kaliszu w dniu 10.04.2001 r. pod nr KRS:0000006837. Podlega również rejestracji od dnia 10.10.2003 r. w Rejestrze Przedsiębiorców. Nadzór statutowy nad Stowarzyszeniem sprawuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest stwarzanie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości w Ostrzeszowie i regionie. Dla realizacji tego celu został uruchomiony w styczniu 1995r. Inkubator Przedsiębiorczości ułatwiający start nowopowstającym i rozwój istniejącym podmiotom gospodarczym.

Przedmiotem działalności jest:

- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- pozostałe formy udzielania pożyczek,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
-pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.

Celem Stowarzyszenia jest:

1.  Wspieranie działań na rzecz rozwoju rejonu ostrzeszowskiego.
2. Wspieranie procesów gospodarczych w celu stworzenia warunków do:
- powstania i rozwoju małych przedsiębiorstw,
- kreowania nowych miejsc pracy,
- ożywienia i wzbogacenia struktury lokalnej gospodarki.
3. Wspomaganie działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia w rejonie ostrzeszowskim.
4. Inspirowanie działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystywanych obiektów gospodarczych.
5. Udzielanie pomocy osobom chcącym założyć własne przedsiębiorstwo.
6. Rozwój obszarów wiejskich poprzez:
- wspieranie wzrostu konkurencyjności rolnictwa i obszarów wiejskich,
- wspieranie  inicjatyw regionalnych i lokalnych mających na celu zdynamizowanie rozwoju i  przekształcenie struktury gospodarki rolnej.
7.  Wspieranie rozwoju działalności kulturalnej i turystycznej na obszarach wiejskich.

8. Ułatwianie startu młodym rolnikom i młodzieży  z obszarów wiejskich.
9.  Monitorowanie produkcji rolnej i ogrodniczej.
10. Wspieranie ochrony środowiska.
11.  Wspieranie i promowanie alternatywnych, a przyjaznych środowisku źródeł energii.
12. Wspieranie odnowy wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.
13. Wspieranie  zróżnicowania działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów.
14. Wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych mających na celu dostosowanie rolnictwa i innych działów gospodarki do standardów unii europejskiej.
15.Wspieranie działań na rzecz popularyzacji i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych.
16. Udzielanie porad dla firm i obywateli oraz prowadzenie biura porad obywatelskich.
17.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
18. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
19. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
20. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony własności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
21. Promocja i organizacja wolontariatu.

Cele Stowarzyszenia są realizowane przez:
1. Współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, których pomoc organizacyjna i finansowa służyć będzie rozwojowi gospodarczemu rejonu ostrzeszowskiego.
2. Organizowanie i prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości.
3.Organizowanie i prowadzenie Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości.
4.Organizowanie i prowadzenie Centrum Informacji.
5.Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, doradczej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i samorządów lokalnych oraz na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wśród osób fizycznych.
6.Wspieranie promocji produktów regionalnych i lokalnych.

Załączniki: