Jesteś tutaj

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
STOWARZYSZENIA OSTRZESZOWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości, zwane dalej SOCP.
Jednocześnie zgodnie z c RODO informujemy, osoby, których danymi SOCP dysponuje, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez SOCP.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych jest Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Przemysłowej 27, 63-500 Ostrzeszów, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000006837, NIP 6221003916, REGON 250458426, zwane dalej SOCP.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
SOCP z dniem 25.05.2018 r. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez kontakt elektroniczny: sekretariat@socp.info.pl lub pisemnie (na adres siedziby SOCP). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usług SOCP oraz zawarcia i wykonania umów. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu:

 • zawarcia i wykonywania umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SOCP (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i wynikających z zawartych przez SOCP umów z instytucjami publicznymi i finansowymi w związku z prowadzeniem działalności w zakresie oferowania małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia finansowego oraz realizacji zawartych z nimi umów, z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z zapisami umów instytucje te stają się administratorem tych danych osobowych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności,
 • realizacji przez SOCP czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO,
 • podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu SOCP polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SOCP (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SOCP (art. 6 ust. 1 lit f RODO), uzasadnionym interesem SOCP jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
 • kierowania do Pani/Pana przez SOCP treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes SOCP (art. 6 ust. 1 lit f RODO), uzasadniony interes SOCP polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/MMS-ową.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SOCP

 1. W przypadku osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, wspólników spółek prawa handlowego oraz reprezentantów tych podmiotów, jak również w przypadku pracowników lub współpracowników, poręczycieli, dłużników i innych osób wskazanych do realizacji umów, w których SOCP jest stroną w zależności od zakresu umowy lub świadczonych usług przez SOCP: imiona i nazwiska, imiona rodziców, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo, nazwisko panieńskie matki, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, PESEL, NIP, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę jego wydania oraz datę ważności dokumentu, podmiot wydający dokument, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, miejsce pracy, stanowisko i inne dane niezbędne do realizacji umowy lub świadczenia usług.
 2. W przypadku osób wskazanych jedynie do kontaktu: imiona i nazwiska, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu w tym telefonu komórkowego.
 3. W przypadku świadczenia usług finansowych – udzielanie pożyczek dane z punku 1 i 2 oraz:dane dotyczące sytuacji zawodowej i zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, dane służące do badania zdolności do spłaty zobowiązań i analizy ryzyka, dochody, dane do zabezpieczenia pożyczki, zobowiązania, dane dotyczące edukacji i szkolenia.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
SOCP będzie przetwarzało dane osobowe:

 • w zakresie zawartych umów i w celu jej realizacji – przez czas obowiązywania umowy zawartej z SOCP, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SOCP w związku z prowadzeniem działalności w przedmiocie oferowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom usługi finansowej oraz realizacji zawartych z przedsiębiorcami umów pożyczek – przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez SOCP, w przedmiocie wykonywania usług szkoleniowych przez okres 5 lat.
 • w zakresie wykonywania usług rachunkowych wersja papierowa do końca maja roku następnego lub w ciągu 30 dni po ustaniu umowy o usługi rachunkowe. Wersja elektroniczna 1 rok po ustaniu umowy o usługi rachunkowe.
 • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu (nie krócej jednak niż przez okres 10 lat).
 • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez SOCP – do momentu wycofania zgody.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane przetwarzane przez SOCP mogą być udostępniane następującym odbiorcom w celu wykonywania umów lub wykonywania ciążącego na SOCP obowiązku prawnego:

 • podmiotom i organom, którym SOCP jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od SOCP danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w Warszawie, Wielkopolskiemu Funduszu Rozwoju Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego, Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Komisji Europejskiej oraz organom administracji publicznej, lub innym uprawnionym lub wskazane przez powyższe instytucje podmiotom,
 • Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, działające na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu SOCP na podstawie zawartej z SOCP umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz SOCP usługi informatyczne, usługi prawne, audytorskie, konsultingowe, księgowo–podatkowe, windykacji należności, podmiotom współpracującym z SOCP, w związku z usługami i produktami oferowanymi przez te podmioty.
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

W przypadku realizacji usług finansowych – udzielanie pożyczek, w tym projektów unijnych np. JEREMIE, gdzie SOCP występuje jako podmiot przetwarzający Pani/Pana dane osobowe, w tym dane wrażliwe, administratorem danych są podmioty zewnętrzne, między innymi Bank Gospodarstwa Krajowego czy Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Dane osobowe nie będą przetwarzane przez SOCP w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu SOCP, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, świadczenia usług przez SOCP lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez SOCP – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez SOCP, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez SOCP.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
Podanie przez Panią/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest wymagane przez SOCP w celu zawarcia i wykonania umowy lub usługi, z wyjątkiem podania danych osobowych dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez SOCP jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub usługi.

SOCP dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy udostępnieniem, zgodnie z przepisami prawa.