Jesteś tutaj

Pogotowie ratunkowe

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW TZW. „POGOTOWIA RATUNKOWEGO”

ZAKRES PRZEDMIOTOWY
O pożyczkę ze środków lokalnych tzw. „Pogotowie Ratunkowe” mogą ubiegać się krajowe osoby fizyczne i krajowe niepaństwowe osoby prawne, które spełniają łącznie następujące kryteria:
- rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu Ostrzeszowskiego lub powiatów sąsiednich,
- ich zdolności organizacyjne i techniczne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej lub podejmowanej działalności,
- przedstawiają wniosek o pożyczkę według obowiązującego w FRP standardowego wzoru.
WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK
Warunki udzielania pożyczek są następujące:
-  wysokość pożyczki nie może być większa niż 5 000,00 PLN,
- maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 6 miesięcy,
- minimalny wkład własny podmiotu ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20 % wartości przedsięwzięcia.
OPROCENTOWANIE
Pożyczki udzielane ze środków lokalnych oprocentowane są według stałej stopy procentowej ustalanej przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały i wynosi obecnie 10 %** w stosunku rocznym Oprocentowanie jest naliczane miesięcznie w całym okresie pożyczkowym. W przypadku opóźnienia w zapłacie raty pożyczki od kwoty przeterminowanej będą naliczane odsetki karne w wysokości dwukrotnej wielkości oprocentowania podstawowego pożyczki.
ZAKRES WYMAGANYCH ZABEZPIECZEŃ SPŁAT POŻYCZKI
Zabezpieczenie spłat należności z tytułu pożyczek wynosi minimum 150% kwoty podstawowej pożyczki i może je stanowić:
- poręczenie wekslowe osób trzecich,
- przewłaszczanie na zabezpieczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy wraz z cesją ubezpieczenia,
- weksel z własnego wystawienia „in blanco” bez protestu,
- hipoteka na nieruchomości wraz z cesją ubezpieczenia
- inne prawne dostępne formy zabezpieczenia. Udzielenie pożyczki może nastąpić jedynie gdy Wnioskodawca wyrazi zgodę na zabezpieczenie łączne, jednak w każdym przypadku jedną z form musi być podpisanie weksla własnego In blanco. ** stan na dzień 20.02.2017 rok.