Jesteś tutaj

Fundusz Pożyczkowy z PARP

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW – PARP

ZAKRES PODMIOTOWY
O pożyczkę ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości mogą ubiegać się: krajowe osoby fizyczne i krajowe niepaństwowe osoby prawne, które spełniają łącznie następujące kryteria:
- są lub zamierzają być przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), spełniający warunki mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy określone w załączniku do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. (D. Urz. WE, L 63 z 28.02.2004),
- działalność jest lub będzie prowadzona na terenie powiatu ostrzeszowskiego oraz powiatów sąsiadujących,
- przedstawią wniosek o pożyczkę według obowiązującego w FRP standardowego wzoru,
- nie znajdują się w trudnej sytuacji, w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 01.10.2004).
ZAKRES PRZEDMIOTOWY ORAZ WARUNKI UDZIELANYCH POŻYCZEK
Pożyczki udzielane są tylko na finansowanie działalności gospodarczej. Do kosztów kwalifikowanych do finansowania ze środków pożyczki należą:
- koszty finansowania nowej inwestycji tj. zakup, remont, modernizacja środków trwałych wykorzystywanych do celów prowadzenia działalności gospodarczej,
- koszty zakupu towarów handlowych,
- koszty stworzenia nowych miejsc pracy,
- koszty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Minimalny wkład własny podmiotu ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia.
Za wkład własny przyjmuje się między innymi:
- środki pieniężne,
- udokumentowane zaawansowanie rozpoczętej inwestycji,
- poniesione koszty związane z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Wysokość pożyczki nie może być większa niż 120 000,00 PLN i jednocześnie maksymalna koncentracja zaangażowania pożyczek udzielonych przez fundusz jednemu pożyczkobiorcy nie może przekroczyć 10% wartości kapitału funduszu. Maksymalny okres spłaty pożyczki (łącznie z okresem karencji) wynosi 60 miesięcy. Maksymalny okres karencji wynosi 6 miesięcy, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie).
OPROCENTOWANIE
Oprocentowanie pożyczek liczone jest w skali roku i odnoszone jest do poziomu oprocentowania kredytu redyskontowego NBP. Oprocentowanie naliczane jest miesięcznie w całym okresie kredytowym. Oprocentowanie wynosi 0,7 stopy procentowej kredytu redyskontowego NBP zaokrąglonej do pełnych punktów procentowych + 5 punkty procentowe, jednak nie mniej niż stopa referencyjna określona przez Komisje Europejską, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej obowiązująca w dniu podpisania umowy o udzieleniu pożyczki. (Obecnie 7,00 %)**. W przypadku opóźnienia w zapłacie raty pożyczki od kwoty przeterminowanej będą naliczane odsetki karne w wysokości dwukrotnej wielkości oprocentowania podstawowego pożyczki.
ZAKRES WYMAGANYCH ZABEZPIECZEŃ SPŁATY POŻYCZKI
Zabezpieczenie spłat należności z tutułu pożyczki wynosi minimum 150% kwoty podstawowej pożyczki i może je stanowić:
- weksel z własnego wystawienia “in blanco” bez protestu - obligatoryjnie,
- poręczenie wekslowe osób trzecich,
- zastaw rejestrowy na składnikach ruchomych majątku pożyczkobiorcy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
- przewłaszczenie na zabezpieczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy wraz z cesją ubezpieczenia,
- hipoteka na nieruchomości wraz z cesją polisy ubezpieczenia,
- inne prawnie dostępne formy zabezpieczenia.
Udzielenie pożyczki może nastąpić jedynie gdy Wnioskodawca wyrazi zgodę na zabezpieczenie łączne, jednak w każdym przypadku jedną z form musi być podpisanie weksla własnego In blanco. ** wg stanu na dzień 17.11.2017 roku