Jesteś tutaj

Fundusz Pożyczkowy TOR#10

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW – TOR # 10

ZAKRES PODMIOTOWY
O pożyczkę ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości mogą ubiegać się krajowe osoby fizyczne i krajowe niepaństwowe osoby prawne, które spełniają łącznie następujące kryteria:
- rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa Wielkopolskiego lub sąsiednich województw,
- należą do niżej wymienionych kategorii osób:
- bezrobotny
- zagrożony grupowymi zwolnieniami z pracy ,
- otrzymał w okresie ostatnich dwóch lat pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i spłaca tę pożyczkę bez opóźnień,
- uzyskał poprzednio pożyczkę ze środków FRP i spłacił lub spłaca tę pożyczkę bez opóźnień,
- osoby bezrobotne do 25 roku życia lub osoby bezrobotne, legitymujące się dyplomem wyższej uczelni, które nie ukończyły 27 roku życia,
- jest podmiotem gospodarczym, który zatrudnia lub zatrudni dodatkowo do 10-ciu osób bezrobotnych (w przeliczeniu na pełne etaty), skierowanych przez Urzędy Pracy
- ich zdolności organizacyjne i techniczne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej lub podejmowanej działalności,
- przedstawią wniosek o pożyczkę według obowiązującego w FRP standardowego wzoru
WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK
Warunki udzielania pożyczek są następujące:
- wysokość pożyczki nie może być większa niż 120 000,00 PLN,
- maksymalny okres spłaty pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wynosi 60 miesięcy,
- maksymalny okres karencji wynosi 6 miesięcy, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczek są spłacane na bieżąco (miesięcznie),
- minimalny wkład własny podmiotu ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20 % wartości przedsięwzięcia.
OPROCENTOWANIE
Oprocentowanie pożyczek odnoszone jest do poziomu oprocentowania kredytu redyskontowego NBP i wynosi:
- 0,7 stopy procentowej kredytu redyskontowego NBP + 3 punkty procentowe (obecnie 4,23)**, dla pożyczek udzielonych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej;
- 0,5 stopy procentowej kredytu redyskontowego NBP + 3 punkty procentowe (obecnie 3,88)**, dla pożyczek udzielonych osobom bezrobotnym do 25 roku życia lub absolwentom, którzy nie ukończyli 27 roku życia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oprocentowanie jest naliczane miesięcznie w całym okresie pożyczkowym. W przypadku opóźnienia w zapłacie raty pożyczki od kwoty przeterminowanej będą naliczane odsetki karne w wysokości dwukrotnej wielkości oprocentowania podstawowego pożyczki.
ZAKRES WYMAGANYCH ZABEZPIECZEŃ SPŁAT POŻYCZKI
Zabezpieczenie spłat należności z tytułu pożyczek wynosi minimum 150% kwoty podstawowej pożyczki i może je stanowić:
- poręczenie wekslowe osób trzecich,
- przewłaszczanie na zabezpieczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy wraz z cesją ubezpieczenia,
- weksel z własnego wystawienia „in blanco” bez protestu,
- hipoteka na nieruchomości wraz z cesją ubezpieczenia
- inne prawne dostępne formy zabezpieczenia.
Udzielenie pożyczki może nastąpić jedynie gdy Wnioskodawca wyrazi zgodę na zabezpieczenie łączne, jednak w każdym przypadku jedną z form musi być podpisanie weksla własnego In blanco. ** stan na dzień 17.11.2017 rok