Strona główna

Jak informuje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, wrzesień będzie gorącym okresem dla przedsiębiorców planujących sfinansowanie swoich projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zgodnie z opublikowanym ostatnio harmonogramem realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2009 r., we wrześniu rusza nabór wniosków w działaniu 1.4 ? Wsparcie projektów celowych, które jest komplementarne z działaniem 4.1 ? Wsparcie wdrożeń wyników
prac B+R.

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyjął zamiany w planach działania na rok 2009, które powinny ułatwić pozyskiwanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na programy outplacementowe. Decyzja komitetu są korzystne dla przedsiębiorstw i pracowników, których sytuacja pogorszyła się w związku z kryzysem gospodarczym ? podkreśla Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Wiele jednak zależy od instytucji regionalnych, które rozdzielają pomoc.

Zgodnie z zapisami umowy, ARiMR będzie pełniła funkcję instytucji pośredniczącej w ramach trzech osi priorytetowych programu: 1 ? Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, 2- Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, 3 ? Środki służące wspólnemu interesowi.

W tym roku został rozszerzony katalog usług kwalifikowanych, objętych wsparciem. Aktualnie w ramach programu "Bon na innowacje" można realizować usługi dotyczące wdrożenia i rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez jednostkę naukową, mające na celu np. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii albo wyrobów danego przedsiębiorstwa. Katalog usług świadczonych przez jednostki naukowe rozszerzono m.in. o usługi doradztwa.

Sprawdź czy możesz usyskać dofinansowanie, ile dofinansowania możesz pozyskać i kiedy otrzymasz pieniądze!!

EUROCHANCE
Twój Doradca w Biznesie

Tel. do doradców:
022 697-63-65, 022 697-63-62, 022 697-63-60, 022 338-60-30, 022 338-60-32, 022 338-60-33, 022 697-63-66

Te wszystkie informacje znajdują się na nowej stronie internetowej

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, każdy przedsiębiorca ma prawo w swojej indywidualnej sprawie złożyć wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez niego daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Chodzi o to, aby wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe była ustalana raz na rok, a nie zmieniała się co trzy miesiące, tak jak dzieje się to dzisiaj (art. 18 ust. 8 ustawy).

Wiązałaby się z tym zmiana podstawy wymiaru składek. Opłacane byłyby one od co najmniej 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalania kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Kwotę tego ograniczenia oraz wynagrodzenia ogłaszałby minister pracy i polityki społecznej do końca poprzedniego rok.

Nie możesz wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego - jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury wraz z osiągnięciem tego wieku.

Od kiedy pracownik jest chroniony?

Czy ZUS i NFZ będą wydawać interpretacje podobnie jak urzędy skarbowe?

Czy pracodawca, który nie jest pewien, jak postąpić w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, będzie mógł wystąpić do ZUS-u lub NFZ o interpretację prawną i jeśli postąpi zgodnie z otrzymaną interpretacją, nie będzie ponosił żadnych kar i sankcji finansowych? Sejm uchwalił właśnie zmiany w przepisach.

Strony