Jesteś tutaj

PARP jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007 - 2013
działając na podstawie rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2008 r. Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 (Dz. U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.)
ogłasza konkurs otwarty
o nr POKL/2.1.2/2011/S
na składanie wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”
Dofinansowanie będzie udzielane na:
Realizację ponadregionalnych projektów, których celem jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania zmianą gospodarczą, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
O dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL mogą ubiegać się reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2001 r. nr 100, poz. 1080 z późniejszymi zmianami).
Budżet Poddziałania na lata 2007-2013 wynosi: 30 253 443 EUR
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 35 mln PLN. W ramach tej kwoty utworzono rezerwę w kwocie 1 750 000,00 PLN z przeznaczeniem na ewentualne odwołania projektodawców od wyników oceny.
Możliwa do uzyskania kwota dofinansowania wynosi do 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN w przypadku projektów standardowych lub 7 000 000 PLN w przypadku projektów z komponentem ponadnarodowym. Zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej i określania wysokości dofinansowania zostały zawarte w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów:
1. kryteria ogólne:
o kryteria formalne (ocena formalna);
o kryteria merytoryczne (ocena merytoryczna);
o kryteria horyzontalne (ocena merytoryczna).
2. kryteria szczegółowe:
o kryteria dostępu (ocena formalna i merytoryczna);
o kryteria strategiczne (ocena merytoryczna).
Komisja Oceny Projektów zbierać się będzie raz na cztery tygodnie, nie później jednak niż 30 dni roboczych od daty wpływu pierwszego wniosku w ramach danej grupy wniosków. Szczegóły dotyczące procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektu zawarte są w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
Maksymalny czas przewidziany na ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu nie powinien przekroczyć 50 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Podanie do publicznej wiadomości wyników dotyczących ww. oceny powinno nastąpić w ciągu 60 dni roboczych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie: od 30 maja do 30 grudnia 2011 r.

- Szczegółowy tryb prowadzenia naboru został określony w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Pytania prosimy kierować na adres: e-mail: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: (22) 432 89 91-93 oraz 801 33 22 02, w godzinach od 10.00 do 16.00.