Jesteś tutaj

Rodzaje akceptowanych zabezpieczeń

Prawną formę zabezpieczenia Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej stanowi obligatoryjnie weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy oraz dodatkowo:

  • poręczenie wekslowe osób trzecich wraz z deklaracją wekslową,
  • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • inne prawnie dostępne formy zabezpieczenia.

Wskazane powyżej formy zabezpieczenia mogą być stosowane łącznie.