Jesteś tutaj

Przeznaczenie Jednostkowej Pożyczki

Środki Jednostkowej Pożyczki muszą być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez Ostatecznego Odbiorcę działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług.

Środki z Jednostkowej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 1. finansowanie wydatków objętych wsparciem  uprzednio lub planowanych do objęcia wsparciem ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub krajowych środków publicznych lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 2. prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,
 3. finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym przez Ostatecznych Odbiorców, w tym środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 4. finansowanie przeterminowanych zobowiązań o charakterze pożyczkowym/kredytowym/    leasingowym oraz w restrukturyzacji i windykacji,
 5. finansowanie zadań niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez Ostatecznego Odbiorcę działalnością gospodarczą,
 6. finansowanie kar pieniężnych, a także spłaty zobowiązań wynikających z prawomocnych wyroków sądowych,
 7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i/lub wprowadzania
  do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i/lub wyrobów tytoniowych,   e-papierosów, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych w województwie wielkopolskim przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, w tym o niskich wygranych,
 8. finansowanie inwestycji kapitałowych, udziałów, akcji, papierów wartościowych itp.,
 9. finansowanie przedsięwzięć w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych,
 10. finansowanie wydatków, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy obowiązujących przepisów prawa.