Jesteś tutaj

Obowiązek Rozliczenia Jednostkowej Pożyczki

  • Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi być należycie udokumentowane,  w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty Jednostkowej Pożyczki. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy, Pośrednik Finansowy może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni. Przesłanki decyzji w przedmiotowej kwestii muszą być udokumentowane.
  • Dokumentem potwierdzającym rozliczenie środków jest faktura lub dokument równoważny (oryginały) w rozumieniu przepisów prawa krajowego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu lub potwierdzeniem przez kontrahenta opisanego na wyżej wymienionej fakturze (lub dokumencie równoważnym) dokonania przez przedsiębiorcę całkowitej zapłaty. Dopuszcza się aby dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków było oświadczenie Ostatecznego Odbiorcy, czy zbiorcza historia/wyciąg z rachunku Ostatecznego Odbiorcy, z którego wydatkowane są środki (co nie zwalania Ostatecznego Odbiorcy z obowiązku należytego dokumentowania wydatkowania środków Jednostkowej Pożyczki na zasadach, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu). Przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, iż kwota Jednostkowej Pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jakie została udzielona
  • Wszelka dokumentacja potwierdzająca wydatkowanie środków przez Ostatecznego Odbiorcę, powinna być, co do zasady, sporządzona w języku polskim, a w przypadku dokumentów wystawionych w innym języku, niż język polski, powinna zostać przetłumaczona na język polski przez Ostatecznego Odbiorcę lub na jego zlecenie.
  • Wydatkowanie środków z Jednostkowej Pożyczki musi być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. z uwzględnieniem progów, powyżej których transakcje pomiędzy przedsiębiorstwami należy realizować bezgotówkowo z wykorzystaniem rachunku płatniczego. Wydatki zrealizowane niezgodnie z przepisami prawa nie są uwzględniane w rozliczeniu Jednostkowej Pożyczki.
  • W przypadkach, w których koszty kwalifikowane ponoszone są w walucie innej niż PLN, dla celów rozliczenia pożyczki są one przeliczane na PLN według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
  • W ramach realizacji przedsięwzięcia Pożyczkobiorca oświadcza, że dotychczas nie podjął i nie podejmie żadnych działań, które mogłyby naruszyć postanowienia Umowy Pośrednika II stopnia oraz przepisu prawa unijnego i krajowego.
  • Pożyczkobiorca w ramach realizacji Przedsięwzięcia nie może dokonywać zakupu od współmałżonka oraz od jednostki gospodarczej powiązanej zgodnie z definicją „jednego przedsiębiorstwa” zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).