Jesteś tutaj

Podstawowe parametry dotyczące pożyczki

PODSTAWOWE PARAMETRY DOTYCZĄCE POŻYCZKI

Kwota pożyczki
Mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw do 100 000,00 zł
Pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł

Okres spłaty
do 84 miesięcy*
*Karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynosić do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym nie wydłuża okresu spłaty

Oprocentowanie
od 2,85% 
 

(1) zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami) oraz warunkami Umowy Operacyjnej Instrumentu Finansowego – Pożyczka Rozwojowa nr 2/RPDS/0922/III/DIF/Z/477 oraz nr 2/RPDS/0922/IV/DIF/Z/478.

od 8,62 % w pozostałych przypadkach