Jesteś tutaj

Podstawowe informacje o projekcie

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE POŻYCZKA ROZWOJOWA I i POŻYCZKA ROZWOJOWA II

Przedmiotem Projektu jest realizacja przez Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie „Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” – Lider Konsorcjum oraz Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości – Uczestnik Konsorcjum (Pośrednik Finansowy) zadania polegającego na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym „Pożyczka Rozwojowa”, do którego Bank Gospodarstwa Krajowego (Menadżer Funduszu Funduszy) wniesie wkład finansowy w ramach Projektu „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim”, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki oraz który będzie podlegał zwrotowi do Menadżera na warunkach określonych w Umowie Operacyjnej. Menadżerowi powierzono rolę podmiotu wdrażającego Instrumenty Finansowe poprzez Fundusz Funduszy. Podstawą działania jest Umowa o Finansowaniu zawarta w dniu 30 listopada 2016 r. między Zamawiającym a Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą, pełniącą funkcję instytucji pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zwaną dalej Instytucją Pośredniczącą. Instytucja Pośrednicząca wniosła do Funduszu Funduszy wkład finansowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W ramach realizacji Projektów, przedsiębiorcom zostanie udzielone wsparcie zwrotne w wysokości co najmniej:

11.428.571,43 zł w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPDS/0922/2022/III/DIF/Z/477 

z czego:
– wkład Funduszu Funduszy: 10 000 000,00 zł
– wkład własny Pośrednika Finansowego: 1.428.571,43 zł

13.714.285,71 zł w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPDS/0922/2022/IV/DIF/Z/478
z czego:
– wkład Funduszu Funduszy: 12 000 000,00 zł
– wkład własny Pośrednika Finansowego: 1.714.285,71 zł