Jesteś tutaj

Obowiązek rozliczenia Pożyczki Rozwojowej

header

  • pożyczkobiorca jest zobowiązany do udokumentowanego rozliczenia udzielonej Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej zgodnie z celem na jaki została udzielona z zachowaniem udziału procentowego kwoty finansowania określonego we Wniosku o Jednostkową Pożyczkę Rozwojową – JEREMIE 2 w terminie do 90 dni od jej uruchomienia,
  • pożyczkobiorca nie może rozpocząć ponoszenia wydatków w ramach Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej oraz zaciągnąć zobowiązań do zapłaty za usługi / wartości niematerialne i prawne / środki trwałe / inne rzeczy stanowiące Cel Inwestycji, wcześniej niż w dniu uruchomienia Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej lub jej poszczególnych transz,
  • wydatki poniesione w ramach Przedsięwzięcia muszą być udokumentowane oryginałami zapłaconych faktur, umowami kupna - sprzedaży zarejestrowanymi w urzędzie skarbowym lub dokumentami równoważnymi, 
  • wydatkowania środków z Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. z uwzględnieniem progów, powyżej których transakcje pomiędzy przedsiębiorstwami należy realizować bezgotówkowo z wykorzystaniem rachunku płatniczego. Wydatki zrealizowane niezgodnie z przepisami prawa nie są uwzględniane w rozliczeniu Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej,
  • pożyczkobiorca w ramach realizacji Przedsięwzięcia nie może dokonywać zakupu od współmałżonka oraz od jednostki gospodarczej powiązanej zgodnie z definicją „jednego przedsiębiorstwa” zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.),
  • w przypadkach, w których koszty kwalifikowane ponoszone są w walucie innej niż PLN, dla celów rozliczenia pożyczki są one przeliczane na PLN według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Pośrednik Finansowy zastrzega sobie prawo żądać tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym.