Jesteś tutaj

Pożyczka rozwojowa - O Projekcie jeremie2

header

Dnia 20 października 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę w zakresie zarządzania Funduszem Funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.  Powstał Projekt jeremie2 Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw), który jest kontynuacją realizowanej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Inicjatywy JEREMIE. Instytucją Zarządzającą Projektem Jeremie 2 na województwo wielkopolskie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który powierzył zarządzanie środkami Menadżerowi Funduszu Funduszy, czyli Bankowi Gospodarstwa Krajowego. BGK natomiast wybrało Pośredników Finansowych, którzy będą udzielać pożyczek przedsiębiorcom. Jednym z  Pośredników jest  Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości – Lider Konsorcjum i Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – Uczestnik Konsorcjum. Tytuł projektu to Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów Finansowych WRPO 2014+.

Wartość umowy: 607 976 470,59 mln PLN, w tym:

wkład UE: 516,78  mln PLN,

wkład własny Pośredników Finansowych określony na 91,2 mln PLN

Termin realizacji umowy: od października 2016 r. do grudnia 2023 r.
Wsparcie jest przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Osi priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Priorytet Inwestycyjny 3c – Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Projekt jeremie2 to zwrotna pomoc finansowa oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, ale również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-upom. Zaletą programu jest odejście od dotacyjnego modelu na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych, w postaci pożyczek, poręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych. Celem jeremie2  jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej wielkopolskich przedsiębiorców, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. Program ma stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wdrażanie przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Informacje o Stowarzyszeniu Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie OCP powstało w 1994 roku. Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości działa w strukturach Stowarzyszenia od 1996 roku. Stowarzyszenie posiada wieloletnie doświadczenie oraz Certyfikat ISO 9001  w zakresie świadczenia usług finansowych - udzielanie pożyczek.
Od 2010 roku Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Inicjatywy JEREMIE podpisało sześć Umów Operacyjnych i  udzieliło  214 pożyczek na łączną kwotę 25.433.139,04 PLN.
Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości realizują projekt JEREMIE 2 na terenie województwa wielkopolskiego. Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości jako Lider konsorcjum oferuje produkt – Pożyczka Rozwojowa, natomiast Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jako Partner konsorcjum oferuje produkt Mikropożyczka.
Wartość utworzonego Instrumentu Finansowego – Mikropożyczka 2.000.000,00 PLN oraz wkład Pośrednika Finansowego 500.000,00 PLN.
Wartość utworzonego Instrumentu Finansowego – Pożyczka Rozwojowa 4.000.000,00 PLN oraz wkład Pośrednika Finansowego 1.000.000,00 PLN.
 

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości jako Lider konsorcjum planuje zrealizować następujące wskaźniki dotyczące wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa:

 udzielić  co najmniej 14 Jednostkowych Pożyczek Rozwojowych w wysokości od 100.000,01 PLN do 400.000,00 PLN,

 liczba Inwestycji w przedsięwzięcia rozwojowe polegające na wsparciu inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski   na lata 2015-2020 będzie wynosić nie mniej niż 2,

liczba Inwestycji w Mikroprzedsiębiorstwa będzie wynosić nie mniej niż 6,

liczba Inwestycji w Start-upy będzie wynosić nie mniej niż z 3.Dnia 20 października 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę w zakresie zarządzania Funduszem Funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.  Powstał Projekt jeremie2 Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw), który jest kontynuacją realizowanej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Inicjatywy JEREMIE. Tytuł projektu to Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów Finansowych WRPO 2014+.

Wartość umowy: 607 976 470,59 mln PLN, w tym:

wkład UE: 516,78  mln PLN,

wkład własny Pośredników Finansowych określony na 91,2 mln PLN

Termin realizacji umowy: od października 2016 r. do grudnia 2023 r.
Wsparcie jest przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Osi priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Priorytet Inwestycyjny 3c – Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Projekt jeremie2 to zwrotna pomoc finansowa oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, ale również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-upom. Zaletą programu jest odejście od dotacyjnego modelu na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych, w postaci pożyczek, poręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych. Celem jeremie2  jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej wielkopolskich przedsiębiorców, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. Program ma stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wdrażanie przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Informacje o Stowarzyszeniu Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie OCP powstało w 1994 roku. Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości działa w strukturach Stowarzyszenia od 1996 roku. Stowarzyszenie posiada wieloletnie doświadczenie oraz Certyfikat ISO 9001  w zakresie świadczenia usług finansowych - udzielanie pożyczek.
Od 2010 roku Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Inicjatywy JEREMIE podpisało sześć Umów Operacyjnych i  udzieliło  214 pożyczek na łączną kwotę 25.433.139,04 PLN.
Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości realizują projekt JEREMIE 2 na terenie województwa wielkopolskiego. Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości jako Lider konsorcjum oferuje produkt – Pożyczka Rozwojowa, natomiast Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jako Partner konsorcjum oferuje produkt Mikropożyczka.
Wartość utworzonego Instrumentu Finansowego – Mikropożyczka 2.000.000,00 PLN oraz wkład Pośrednika Finansowego 500.000,00 PLN.
Wartość utworzonego Instrumentu Finansowego – Pożyczka Rozwojowa 4.000.000,00 PLN oraz wkład Pośrednika Finansowego 1.000.000,00 PLN.
 

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości jako Lider konsorcjum planuje zrealizować następujące wskaźniki dotyczące wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa:

 udzielić  co najmniej 14 Jednostkowych Pożyczek Rozwojowych w wysokości od 100.000,01 PLN do 400.000,00 PLN,

 liczba Inwestycji w przedsięwzięcia rozwojowe polegające na wsparciu inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski   na lata 2015-2020 będzie wynosić nie mniej niż 2,

liczba Inwestycji w Mikroprzedsiębiorstwa będzie wynosić nie mniej niż 6,

liczba Inwestycji w Start-upy będzie wynosić nie mniej niż z 3.