Jesteś tutaj

Mikropożyczka - Przeznaczenie pożyczki

header

Mikropożyczki w ramach Projektu JEREMIE 2 mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorców, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z:

1) wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;
2) wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług;
3) zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji;
4) finansowaniem rozszerzenia działalności;
5) finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

WYKLUCZENIA

Środki z Mikropożyczki nie mogą być przeznaczone na:

1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
2) refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
3) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
4) dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych;
5) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji określonym w pkt. IV powyżej;
6) finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
7) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
8) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
9) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
10) finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
11) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
12) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
13) finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;
14) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
15) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
16) finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych2;
17) finansowanie działalności badawczo-rozwojowej;
18) finansowanie projektów inwestycyjnych podmiotów ekonomii społecznej;
19) finansowanie wsparcia międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw;
20) inne cele, których finansowanie jest wykluczone na mocy innych właściwych przepisów.

OGRANICZENIA

1.Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy w ramach Mikropożyczki.
2.Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Mikropożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.
3.Jeden przedsiębiorca może otrzymać w ramach przyznanego Stowarzyszeniu OCWP Limitu Mikropożyczki maksymalnie dwie Mikropożyczki, przy czym łączna wartość Mikropożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy nie może być wyższa niż 10% przyznanego Limitu Mikropożyczki.