Jesteś tutaj

Wyspecjalizowane urzędy dla dużych i średnich podatników

1 stycznia 2021 r. zmieniła się właściwość wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Koncentrują się one teraz na dużych podmiotach gospodarczych. Mniejsze podmioty z udziałem kapitału zagranicznego zostały przeniesione do zwykłych urzędów skarbowych.
Od 2021 roku wyspecjalizowane urzędy skarbowe (w Wielkopolsce są to: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu oraz Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu) skupią się na obsłudze średnich i dużych firm oraz innych podmiotów ważnych dla gospodarki państwa w regionie. Mniejsze podmioty z kapitałem zagranicznym obsługiwane są bliżej swoich siedzib, przez zwykłe urzędy skarbowe. Wszystkie zmiany nastąpiły automatycznie, z mocy przepisów prawa. Firmy nie muszą zatem aktualizować danych rejestracyjnych w urzędzie skarbowym. We wszystkich wyspecjalizowanych urzędach skarbowych, tak jak w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, nie będą rozliczani podatnicy i płatnicy w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku akcyzowego oraz podatku od gier.
Do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych przechodzi obsługa:
 osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które mają przychód/obrót netto między 3-50 mln euro (z wyłączeniem spółek cywilnych),
 uczelni i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (o przychodzie ≥3 mln euro),
 przedsiębiorców zagranicznych (o przychodzie ≥3 mln euro),
 oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 jednostek samorządu terytorialnego (JST),
 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
 banków spółdzielczych.
Firmy z kapitałem zagranicznym i przychodem niższym niż 3 mln euro, które do tej pory były obsługiwane przez wyspecjalizowane US, od tego roku rozliczać będą się w urzędach zgodnie ze swoją właściwością.
Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r.:
 w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu, do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2020 r. poz. 2456),
 zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2410).