Jesteś tutaj

URZĄD SKARBOWY W OSTRZESZOWIE INFORMUJE

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika
Pracodawca ma obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP pracownika. Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych. Dzięki temu pracownik będzie mógł m.in. skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu. Wypełniając PIT dla pracownika pracodawca (płatnik) ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL podatnika. Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi wywiązanie się z obowiązków w PIT. Prawidłowo wpisany NIP lub PESEL pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Dzięki temu jego zeznanie podatkowe zostanie wygenerowane i udostępnione w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl, a on sam będzie mógł zalogować się do niej swoimi danymi lub złożyć zeznanie w inny sposób (np. przez system e-Deklaracje) i skorzystać z przysługujących mu ulg i odliczeń. Jeśli pracownik jest obcokrajowcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL. Może złożyć wniosek o jego nadanie do organu właściwego (urząd gminy, urząd dzielnicy) wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku.
Gdzie można uzyskać numer PESEL:
 w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zameldowania pracownika,
 w urzędzie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy, jeśli pracownik nie może się zameldować,
 w Urzędzie Dzielnicy Warszawa - Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.
Niezbędne informacje i wzór wniosku o nadanie PESEL są dostępne na portalu Gov.pl, również w języku angielskim i ukraińskim. W przypadku odmowy podatnik może wystąpić o nadanie NIP. Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 jest dostępny na podatki.gov.pl