Jesteś tutaj

Projekt Fundusz Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej

Projekt Fundusz Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej jest realizowany w okresie od 01.11.2017 do 30.10.2020 r. Wartość ogólna projektu wynosi 29 920 000,00 zł, z czego 27 200 000,00 przeznaczone jest bezpośrednio na pożyczki dla Uczestników projektu. Głównym Operatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, która odpowiedzialna jest za udzielanie pomocy zwrotnej w ramach projektu. Partnerami w Projekcie jest Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz Policy & Action Group UNICONSULT Sp. z o.o. Projekt Fundusz OPEN to zwrotna forma finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej. O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące. Pożyczka może być przeznaczona na każdą formę kształcenia jak: szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień itp. w posiadającej uprawnienia do prowadzenia działalności placówce edukacyjnej w kraju i w Unii Europejskiej. Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji również nie związany z obecną aktywnością zawodową. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1000 do 100 000 zł, a każdy
z uczestników projektu może skorzystać z niej kilkukrotnie. Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kształcenia, które jeszcze nie rozpoczęło się, a także koszty kształcenia, które już się rozpoczęło ale tylko do kwoty nieopłaconej. Pożyczka nie może być wykorzystana na sfinansowanie całości lub części formy kształcenia, jeśli jest ona już finansowana z innych źródeł np. ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji
z krajowych środków publicznych (krajowych i unijnych), ani też na refinansowanie poniesionych dotychczas kosztów kształcenia. Pomoc zwrotna udzielona w postaci pożyczek na kształcenie jest nieoprocentowana i Uczestnik Projektu nie ponosi żadnych prowizji i opłat związanych z udzieleniem pożyczki. Warunkiem uzyskania pożyczki jest posiadanie zdolności do jej spłaty lub przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia (np. poręczenia, zastaw) Pożyczki są zwrotne w okresie maksymalnie 60 miesięcy od ich zaciągnięcia. Po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki jest umarzane a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%. Dodatkowe umorzenie uzależnione jest min. od terminowej i prawidłowej spłaty pożyczki oraz od osiągnięcia wymiernych efektów związanych z podniesieniem kwalifikacji i nabyciem kompetencji. Przyznane pożyczkobiorcy środki finansowe są przekazywane przez Operatora Funduszu bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na pokrycie kosztów kształcenia zgodnie z jej oferta edukacyjną. Wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, związane z procesem kształcenia np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

Projekt OPEN rusza już od 1 lutego 2018 Więcej informacji na stronie projektu : http://www.open.frp.pl/