Jesteś tutaj

Komunikat o błędzie

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 46 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 47 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 48 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 49 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 50 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).

Fundusz Pożyczkowy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego

Podstawowe informacje o pożyczkach z linii JEREMIE V

Zakres podmiotowy
O udzielenie pożyczki mogą się ubiegać przedsiębiorcy spełniający łącznie następujące kryteria:

 • nie są przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Komunikatu Komisji Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014 r.),
 • nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.),
 •  są osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego,
 • nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa (wykluczeniu takiemu nie mogą również podlegać osoby uprawnione do reprezentacji MŚP),
 •  nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.),
 • nie posiadają zaległości w opłacaniu podatków,  składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • przedstawią kompletny wniosek o pożyczkę według obowiązującego w FRP standardowego wzoru.

O pożyczkę ubiegać mogą się również osoby rozpoczynające działalność gospodarczą z tym, że umowa pożyczki może być zawarta wyłącznie po zarejestrowaniu przez te osoby działalności gospodarczej i jej podjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pożyczka w ramach Projektu JEREMIE V nie może być udzielona przedsiębiorcom w zakresie określonym w liście wykluczeń.
Obowiązująca lista wykluczeń jest integralną częścią wniosku o pożyczkę i jest dostępna  na  stronie internetowej www.socp.info.pl.

Zakres przedmiotowy oraz warunki udzielanych pożyczek
Pożyczki udzielane są tylko na finansowanie działalności gospodarczej MŚP w tym w szczególności na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo - handlowych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup  środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Pożyczki udzielane MŚP w fazie start-up mogą być przeznaczane na finansowanie kapitału obrotowego MŚP (zgodnie z Notą wyjaśniającą w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006, tj. COCOF 10-0014-05 z dn. 8 lutego 2012 r.).
Pożyczki udzielane MŚP nie będącym w fazie start-up mogą być przeznaczane na finansowanie kapitału obrotowego MŚP w oparciu o plan rozwoju przedsiębiorstwa. Plan rozwoju przedsiębiorstwa powinien  określać m.in. cele rozwojowe (związane np. z ofertą firmy, jakością produktów/usług, rynkiem na którym prowadzona jest działalność, zatrudnieniem) do osiągnięcia których będzie się przyczyniać finansowanie uzyskane przez MŚP w ramach pożyczki (zgodnie z Notą wyjaśniającą w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z   artykułem  44  Rozporządzenia  Rady  WE)  Nr  1083/2006,  tj. COCOF  10-0014-05 z dn. 8 lutego 2012 r.).
Pożyczki nie mogą być przeznaczane na:

 • spłaty innych pożyczek i kredytów oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych,
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele  konsumpcyjne,
 •  pokrycie wydatków poniesionych przez Pożyczkobiorcę na realizację przedsięwzięcia  przed dniem wpływu środków uzyskanych z pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.

Minimalny udział własny podmiotu ubiegającego się o pożyczkę wynosi  20% wartości   Przedsięwzięcia.
Minimalna jednorazowa  wysokość  pożyczki nie może być  mniejsza niż  20.000,00 PLN.
Maksymalna jednorazowa  wysokość  pożyczki nie może być  większa niż  250.000,00 PLN.
Pożyczkobiorca  może  wielokrotnie wnioskować o pożyczkę z zastrzeżeniem, że:

 • jednostkowe pożyczki nie mogą być udzielane w odstępach krótszych  niż cztery miesiące,
 • łączne zaangażowanie udzielonych pożyczek sumuje się i nie może  przekroczyć kwoty 250.000,00 PLN.

Maksymalny okres spłaty pożyczki (łącznie z okresem karencji) nie może przekroczyć  60 miesięcy.
Maksymalny okres karencji wynosi 6 miesięcy, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie).

Wysokość opłat i prowizji związanych z udzieleniem i wypłatą pożyczki
Pośrednik Finansowy nie pobiera żadnych prowizji ani żadnych opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki.  Świadczenia na rzecz budżetu państwa, wynikające z tytułu udzielania pożyczki (opłata skarbowa) obciążają Pożyczkobiorcę.
Szczegółowe informacje dotyczące pożyczek z linii JEREMIE V zawarte są w regulaminie dotyczącym udzielania pożyczek.